ประวัติความเป็นมา

ศูนย์รังสีวิทยา ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ถนน พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400