หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา หลักสูตร 1 ปี รับรองโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชื่อหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (หลักสูตร 1 ปี)
1. โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว (คณะฯ) 
     Body Intervention Radiology Fellowship Training program (1 year)
2. โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้อง  (คณะฯ)  
     Clinical fellowship training Program in advanced diagnostic abdominal imaging  
3. โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน (คณะฯ) 
     Clinical Fellowship Training in Emergency Radiology (1 year)