สมัคร Online แพทย์ประจำบ้าน อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท ปีการฝึกอบรม 2564
กำหนดรับสมัคร :    1 - 31 ตุลาคม 2563
จำนวนที่รับสมัคร :   3 ตำแหน่ง
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :   ดูได้ที่ Website ภาควิชารังสีวิทยา รพ.รามาธิบดีและ Website ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
สมัครด้วยตนเองที่ :   Website https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in และ website: http://www.tmc.or.th/tcgme
กำหนดสัมภาษณ์ :   วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
การอุธรณ์ผลการคัดเลือก :   มีกระบวนการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก

Content Update : 9/10/2563

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297