ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาประจำปี 2564

สนใจสมัครที่เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
https://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

และเว็บไซต์ของแพทยสภา
http:// www.tmc.or.th/tcgme

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563

แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาหลักสูตร 1 ปี 
สมัครที่ Website คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณสุภาภรณ์ โต๊ะสำลี (พี่ซอ) และคุณอรทัย ปะโนรัมย์ (พี่แอ๊ด)
ภาควิชารังสีวิทยา โทร.0-2201-1212

 Contents update 19/10/2563