นักรังสีการแพทย์

สุรภี อ่ำโต

ปฐมพงศ์ พลหาญ

ธนากร วงสะอาด

ฝนทิพย์ คงขวัญ

วิลาสินี มาเกิด

ไชยศิริ จันลองจับจิต

วุฒิไกร บัวเงิน

จิระภา นวลโฉม

สุชาวดี ศรีสวัสดิ์

วุฒินันท์ นามเสาร์

ภัคสิริ สังข์สีแก้ว

ศิโรรัตน์ เจริญบุตรานนท์

จิราพร การุญ

อธิษฐาน ใจรักษ์

วิภาพร รักเรืองรอง

จุลมณี พิมพ์เถื่อน

ทองต่อ ปาละกูล

     

 

                                                             ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์

ประพันธ์ เจนวิถีสุข

จิรโรจน์ โสลี

วีรยุทธ เทพสุรินทร์

มงคล ช้างทอง

 

สุทธิรัตน์ ทองอ้น

ญุดา คำหอมกุล

มุธิตา วงษาหาร

อรทัย มาสอน

 

 

                                                                                พนักงานต้อนรับและนัดหมาย

ทวีพร  วิริยะเชษฐ์กุล

เอกรัฐ แก้วสุริยะโยธิน

นภาพร จิตตะวัฒนเจริญ

มานิษา เชื้อวงศ์

ศรินธา กลิ่นหอม

พนิตพร ยอดสูงเนิน

กชกร ร้อยแก้ว

อนุสรณ์ พิพัฒน์

 

วันทนา แก่นจันทร์

 

ศิริขวัญ ยอดวิเชียร

 

                               พยาบาล

ดุษฎี สุขวัฒนาชัยกูล

จุฑาทิพย์ ตะบองเพ็ชร

 

 

 

                                 ส่วนฟิล์ม

เอกรัฐ แก้วสุริยะโยธิน

ทรงวุฒิ โพธิ์พุฒ

 

 

                                                                                            ธุรการ

ปภาวี สุวรรณพันธ์

กลนิษฐ์ สายเสมา

ฐิติมา อุตกฤษฏ์

กรัณฑรัตน์ จีมะวงษ์

อลิษา นวลมา

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297