ประวัติความเป็นมา

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์รังสีวิทยา  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในโรงพยาบาลรามาธิบดี  ที่ให้บริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาผู้ป่วย  มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  อันประกอบด้วย  เคาน์เตอร์ต้อนรับนัดหมาย  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศธุรการงานรังสีวิทยา ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์  พยาบาล นักรังสีการแพทย์  และรังสีแพทย์   ศูนย์รังสีวิทยามีความพร้อมด้านเทคโนโลยีระดับสูง  เครื่องมือการตรวจ  และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้บริการผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ  โดยยึดถือความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญร่วมกับความสามารถของบุคลากรทางรังสี  และการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องชัดเจน  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับแพทย์ผู้ส่งตรวจ เพื่อการวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  สามารถรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา ตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ

จุดมุ่งหมายของศูนย์รังสีวิทยา

เป็นศูนย์รังสีวิทยาวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา  ระดับตติยภูมิและเหนือตติยภูมิ มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีระดับสูง มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการผู้ป่วยทุกระดับตามพันธกิจ ของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยเน้นการมีจิตสำนึกในการให้บริการผู้ป่วยทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งการทำวิจัย นวัตกรรม การพัฒนาองค์กร  การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ และพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการทำงาน  การตรวจวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง  แม่นยำ ส่งผลดีต่อผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว  บุคลากรทุกคน ทุกระดับมีความสุขในการปฏิบัติงาน  มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ

ศูนย์รังสีวิทยา ให้บริการผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่ทันสมัยให้บริการผู้ป่วยทุกกลุ่มที่ต้องได้รับการตรวจทางรังสีตั้งแต่ระดับปฐมภูมิไปจนถึงตติยภูมิ ศูนย์รังสีวิทยาในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นศูนย์ที่ได้รวบรวมของทีมรังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นที่ยอมรับทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศ รวมทั้งทีมนักรังสีการแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญด้านวิชาชีพโดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับรังสี และการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด

          เครื่องมือทางการแพทย์ที่ศูนย์รังสีวิทยาใช้ในการให้บริการเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมด การดูภาพเอกซเรย์ ใช้ระบบดิจิตอลทางจอมอนิเตอร์ (Picture archiving and communication system : PACS) ซึ่งจะสามารถรองรับการบริการที่มีจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว แพทย์ทุกหน่วยบริการสามารถดูภาพเอกซเรย์ผ่านระบบดิจิตอลทางจอมอนิเตอร์ได้ทันที ไม่ต้องให้ผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่เดินถือฟิล์มเอกซเรย์ไปหาแพทย์ นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายงดใช้ฟิล์มเอกซเรย์ทั้งหมด

                ศูนย์รังสีวิทยา  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  เปิดทำการเมื่อ  วันที่  14  สิงหาคม  พ ศ 2554 มีการให้บริการตรวจดังนี้

ชั้น 2 

  • หน่วยบริการเอกเรย์ทั่วไปแผนกตรวจผู้ป่วยนอก กระดูก และข้อ

ชั้น 3

  • หน่วยบริการเอกซเรย์ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและเอกซเรย์การตรวจพิเศษ
  • หน่วยบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คลื่นเสียงความถี่สูง  (Ultrasound )
  •  หน่วยบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์รังสีวินิจฉัยเต้านม (Digital Mammography)
  • หน่วยบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 256 สไลซ์

(Computed Tomography  256 slicesCT)

  • หน่วยบริการตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1.5เทสล่า

 (Magnetic Resonance Imaging 1.5 T MRI)

  • หน่วยบริการตรวจวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา ระบบประสาทและสมอง

( InterventionNeuroradiology)

  • หน่วยบริการตรวจวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาระบบลำตัว (Body Intervention)
  • หน่วยบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ตามหอผู้ป่วย (Portable X-Ray)

ชั้น 4

  • หน่วยบริการตรวจสุขภาพ (Check up )