การรับผลเอ็กซเรย์

ให้บริการรับเรื่องขอผลเอกซเรย์ใน ลักษณะเป็นแผ่นซีดี หรือแผ่นฟิล์ม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์ และให้บริการเก็บข้อมูลเอกซเรย์ในรูปแบบไฟล์ (file) เข้าระบบ PACS เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอน และเพื่อการวินิจฉัยโรค หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม โทร. 02-200-3349

ในกรณีที่มารับผลเอกซเรย์และข้อมูลภาพแผ่นดีวีดีแทนผู้ป่วย

ต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

1.หนังสือมอบอำนาจ

2.สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3.สำเนาบัตรประจำตัวโรงพยาบาลผู้ป่วย (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)