ภาควิชา รังสีวิทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภายในภาควิชา ทางส่วนสารสนเทศจึงได้ดำเนินการจำทำเว็บไซต์อินทราเน็ต (Intranet website) โดยประกอบด้วยข้อมูลในส่วนต่าง ๆ เช่น ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน แอพพลิเคชันสนับสนุนระบบงานต่าง ๆ เป็นต้น

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297