หน่วยดูแลห้องพักผู้ป่วย

เป็น หน่วยงานบริการในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. บริการน้ำดื่ม, อุปกรณ์เครื่องใช้ประจำวันทุกๆ วัน
 2. ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ก่อนและหลังผู้ป่วยกลับบ้าน
 3. เขียนใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และนำส่งเงินมูลนิธิ กรณีมีญาติเฝ้าเกิน – อุปกรณ์ชำรุด
 4. เข้าเยี่ยมผู้ป่วยรับใหม่ทุกราย เพื่อแนะนำสถานที่และรายละเอียดการให้บริการ
 5. กำกับดูแลแลการทำความสะอาดห้องผู้ป่วย และพื้นที่รอบนอก
 6. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน, เฟอร์นิเจอร์ ให้มีพร้อมใช้ตลอดเวลา
 7. ตรวจเช็ดและส่งซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่นไฟฟ้า, น้ำประปา, แอร์
 8. เบิกพัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ - เครื่องนุ่งห่ม ให้มีหมุนเวียนพร้อมใช้ตลอดเวลา
 9. จัดทำ Stock ต่าง
 10. รับผ้าสะอาดจากงานบริการผ้า
 11. บริการผ้าสะอาดให้ Ward เบิก
 12. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัว หลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน
 13. จัด Set ใหม่เข้าห้องพร้อมปูเตียงผู้ป่วย
 14. จัดทำบันทึกขออนุมัติเรื่องต่าง ๆ
 15. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่