You are here

งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ลำดับที่
ชื่อ - 
นามสกุล
ตำแหน่ง
1. น.ส.เนติกา ขันติวัฒนา หัวหน้างานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
2. น.ส.พิชญาพรรณ  กลิ่นรื่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. น.ส.ชนม์ฌานันท์  บุศบก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นางภดาวัลย์  จันทรัตน์ นักวิชาการพัสดุ
5. น.ส.ตุลาภรณ์  ส่งพืช นักวิชาการสารสนเทศ
6. นายอนุวัตน์   รัตนเพชร วิศวกร
7. น.ส.สุธาทิพย์  มั่งสมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
8. นางวรินทร  บุตรดา พนักงานธุรการ
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รวมเจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารทั่วไป  ทั้งหมด        8   คน    

 

ขอบเขตหน้าที่ของงานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์โดยสังเขป


 

       เป็นหน่วยงานดำเนินการ ด้านงานสารบรรณ, การจัดทำรายงานต่างๆ, การจัดทำตารางการผ่าตัด และแพทย์เวรประจำบ้าน, การจัดทำทะเบียนผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาในหออภิบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์, การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลา, การจัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน และสำรวจความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยภายในอาคารรับผิดชอบในการจัดทำเอกสารทั้งภายในและภายนอก เฝ้าระวังและตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร โดยหน้าที่หลักงานธุรการทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ประสานงานกับหน่วยงานและโครงการและหอผู้ป่วย ในเรื่องเอกสารเข้า - ออก
 2. ติดต่อรับจองห้องประชุมศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ รวม ๖ ห้อง
 3. ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่โครงการ หน่วยงานเสนอ
 4. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการทำความสะอาดอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 5. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่โครงการ เจ้าหน้าที่แม่บ้าน เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 6. จัดพิมพ์ตารางผ่าตัดและจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. จัดพิมพ์ตารางแพทย์เวรประจำบ้านศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ประจำเดือน
 8. ติดตามเก็บเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องประชุม และนำส่งการเงิน
 9. จัดทำสรุปการใช้ห้องประชุมประจำเดือน
 10. จัดทำสรุปวันลาของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำเดือน
 11. สำรวจและตรวจสอบความพร้อมภายในอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ในด้านความสะอาด ความเรียบร้อยของบันไดหนีไฟไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง อุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ ป้ายฉุกเฉิน ลิฟต์โดยสาร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ผนัง ฝ้า เพดาน ความสะอาดของห้องสุขา ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและสามารถป้องกัน ความเสี่ยงได้
 12. จัดทำสรุปการสำรวจครุภัณฑ์ของโครงการต่าง ๆ ในศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ประจำปี
 13. ดูแลอำนวยความสะดวกในการตรวจร่างกาย ของผู้มีอุปการคุณต่อคณะฯ 
 14. จัดทำและพัฒนา website ของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
 15. ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมของอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 16. จัดทำสื่อชั่วคราว  และ  สื่อสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก  ( ไม่เกินขนาด  A4 ) ภายในอาคาร

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211