You are here

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2566
 

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยจะต้องผ่านการทำงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะอย่างน้อย 1 ปี ก่อนจะเข้าฝึกอบรม (ช่วงที่เปิดรับสมัคร อาจยังทำงานไม่ครบ 1 ปีได้)
1.2 หากผู้สมัครมีความพิการ จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นจิตแพทย์ เช่น ความพิการที่รุนแรงจนเป็น    อุปสรรคต่อการสื่อสารและการดูแลผู้ป่วย

2. ขั้นตอนการสมัคร
 
สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 โดยจะต้องสมัครให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย:
https://www.rcpsycht.org/th/training/recruitment
2.2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี: http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/
2.3 แบบสอบถามการสมัครแพทย์ประจำบ้าน
 https://bit.ly/3xFYoDf

3. เอกสารประกอบการสมัคร 
ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 กำหนดไว้ สำหรับเอกสารข้อ 2.1 ให้ยื่นโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยัง 2 แห่ง ดังนี้
3.1 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 1 ชุด
3.2 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 ชุด (เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1)

 และจะต้องส่ง เอกสารต่อไปนี้มาที่ภาควิชาฯด้วย ได้แก่

1. ผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. ผลสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ: สามารถใช้ผลสอบของปี พ.ศ. 2561 – ปีปัจจุบัน โดยใช้ผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- MU GRAD Plus (Computer Based)
- IELTS
- TOEFL iBT
  *** หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์โควิด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จึงเห็นชอบให้สามารถส่งคะแนนภาษาอังกฤษได้ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
4. บทความ 1 เรื่อง โดย ให้ท่านค้นคว้าความหมายของ “resilience” และอธิบายว่าคุณสมบัตินี้มีความสำคัญอย่างไร
รวมทั้งให้วิเคราะห์คุณสมบัตินี้ในตัวท่าน พร้อมยกตัวอย่าง
(ใช้ font Cordia New ขนาด 14, ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4)

หากเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

4. แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ ก่อนวันกำหนดสอบสัมภาษณ์ โดยประกอบด้วย
  -  หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์                                          ประธาน
  -  ประธานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์              เลขานุการ
  -  กรรมการหลักสูตรฯ
  - อาจารย์ในภาควิชาที่ได้รับการเสนอจากที่ประชุมภาควิชาฯ

5. เกณฑ์พิจารณา
คณะกรรมการสัมภาษณ์จะพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
2. ผลสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
3. ผลสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    - MU GRAD Plus (Computer Based)
    - IELTS
    - TOEFL iBT
4. บทความเรื่อง resilience
5. ต้นสังกัด
6.
คะแนนจากการสัมภาษณ์โดยพิจารณาถึง บุคลิกภาพ (ประเมินจากการสื่อสารและการควบคุมอารมณ์) และ   ทัศนคติ (ประเมินจาก ความชัดเจนในความต้องการที่จะเป็นจิตแพทย์ ความชอบ/ความสนใจในเรื่องจิตใจ รวมไปถึงแรงจูงใจในการมาฝึกอบรม และทัศนคติต่อวิชาชีพจิตแพทย์)
* พิจารณารับทั้งผู้สมัครที่มีและไม่มีต้นสังกัด

                การพิจารณารับสมัครแพทย์ประจำบ้านแต่ละรายจะเป็นไปตามมติของที่ประชุม หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้ประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาด้วยความโปร่งใส  เสมอภาค ปราศจากอคติ ในเรื่องเชื้อชาติ, เพศ, ศาสนา, การเมือง หรืออำนาจโดยมิชอบใดๆ

6. การประกาศผล
เมื่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการโทรศัพท์ไปแจ้งผลแก่ผู้สมัครโดยตรง
 * ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โดยจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย
ไม่เกินปีการศึกษาละ
9,200 บาท (จัดเก็บจำนวน 3 ปี) และจะต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตรฯ (สามารถสอบหลังเข้ารับการฝึกอบรมได้)

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ: https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/announce.php?id=2232NG03&y=2565

ผู้สมัครที่ประสงค์ให้มีการรับรองคุณวุฒิ "เทียบเท่าปริญญาเอก" เมื่อสำเร็จการฝึกอบรม มีรายละเอียดดังนี้ (คลิก)

7. การอุทธรณ์
หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้อง หลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายใน 15 วัน โดยติดต่อขออุทธรณ์ผลได้ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
8. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2566

9. ช่องทางติดต่อ

8.1 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (อาคาร 3 ชั้น 7)
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
คุณประไพ อยู่ไสว 02-201-1478 ต่อ 220

 

8.2 หน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เจ้าหน้าที่หน่วยการศึกษาหลังปริญญา 02-2011804-6

 

8.3 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
คุณจันทนา  คำประกอบ 02-640-4488

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299