รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1

                           รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
                                                              ปีการฝึกอบรม 2567 รอบที่ 1
                                               (เปิดรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 2 อัตรา)

 

1.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
    1.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์
    1.2 เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายและสำเร็จการฝึกอบรมแล้วในปีการศึกษานั้น
    1.3 เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ในปีการศึกษานั้น
    1.4 เป็นผู้ที่มีความสนใจทางจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพที่ดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การเป็นจิตแพทย์ผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต ได้แก่ มีจรรยาบรรณแพทย์ มีความสามารถในการเข้าใจภาวะทางจิตใจของตนเอง และ    ผู้อื่น ไม่มีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรง และไม่มีความพิการอย่างรุนแรงที่อาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมอนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 

2.ขั้นตอนการสมัคร
สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ตุลาคม 2566 โดยจะต้องสมัครให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอนดังนี้
    2.1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/
    2.2 ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : https://www.rcpsycht.org/th/training/recruitment 

 

3.เอกสารประกอบการสมัคร 
  เอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 สำหรับเอกสารข้อ 2.2 ให้ยื่นโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยัง 2 แห่งดังนี้
    3.1 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 1 ชุด
    3.2 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 ชุด (เป็นเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2566 และจะต้องส่งผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ผลสอบของปี พ.ศ. 2565-  ปีปัจจุบัน โดยใช้ผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    - MU GRAD Plus (Computer Based)
    - IELTS
    - TOELF iBT
    - MU ELT
             ** หากเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ **

** เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ **
]
หมายเหตุ : การยื่นผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกณฑ์สำเร็จ (Graduation Requirement (Pass))

 

4.แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์
  สถาบันฝึกอบรมมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมและมีกระบวนการคัดเลือกและจัดการสอบสัมภาษณ์โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส เท่าเทียม ยุติธรรมและตรวจสอบได้

 

5.เกณฑ์พิจารณา
  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้
    5.1 พิจารณาคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในแผนการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมโดยให้ความสำคัญแก่ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานรัฐ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพิจารณาคัดเลือก
    5.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์
    5.3 เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายและสำเร็จการฝึกอบรมแล้วในปีการศึกษานั้น
    5.4 เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ในปีการศึกษานั้น
    5.5 คะแนนจากการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาถึงความสนใจทางจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพที่ดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การเป็นจิตแพทย์ผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต ได้แก่ มีจรรยาบรรณแพทย์ มีความสามารถในการเข้าใจภาวะทางจิตใจของตนเอง และผู้อื่น ไม่มีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรง และไม่มีความพิการอย่างรุนแรงที่อาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมอนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

    การพิจารณารับสมัครแพทย์ประจำบ้านฯ แต่ละรายจะเป็นไปตามมติของที่ประชุม หลังจากคณะกรรมการฯ ได้ประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว โดยคณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความโปร่งใส เสมอภาค ปราศจากอคติ ในเรื่องเชื้อชาติ , เพศ , ศาสนา , การเมือง หรืออำนาจโดยมิชอบใด ๆ

 

6.การประกาศผล
  6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เดือนพฤศจิกายน 2564
  6.2 สัมภาษณ์ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เดือนพฤศจิกายน 2564 
  6.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ช่วงเดือนธันวาคม 2564

*  เมื่อได้กำหนดวันสัมภาษณ์แล้ว จะมีการโทรศัพท์ไปแจ้งวันเวลาดังกล่าวแก่ผู้สมัครโดยตรง 
** เมื่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการโทรศัพท์ไปแจ้งผลแก่ผู้สมัครโดยตรง

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจภูมิและฉีดวัคซีนด้วยตนเอง

 

7.การอุทธรณ์
  หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลื่อก สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบคะแนนได้หลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายใน 15 วัน โดยติดต่อขออุทธรณ์ผลได้ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  (อาคาร 3 ชั้น 7) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

8.ช่องทางการติดต่อ

  8.1 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (อาคาร 3 ชั้น 7)    
      270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
      คุณญาติมา เกตะมะ โทร. 02-201-1929 ต่อ 231
      E-mail: yatima.ket@mahidol.ac.th
 

  8.2 หน่วยการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
      270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
      เจ้าหน้าที่หน่วยการศึกษาหลังปริญญา โทร. 02-201 1804-6  
  

  8.3 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
      กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
      อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
      คุณจันทนา คำประกอบ โทร. 02-640-4488 
      E-mail: rcpsych.th@gmail.com