You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 และประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 และประจำปี 2565  
รางวัลจิตแพทย์ดีเด่น ด้านงานวิจัย จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299