You are here

ขอเชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “การทำนายพฤติกรรมเกี่ยวกับการทำร้ายตนเองและการฆ่าตัวตายจากข้อมูลบนเฟซบุ๊กโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” จากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี และภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา

ขอเชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง

“การทำนายพฤติกรรมเกี่ยวกับการทำร้ายตนเองและการฆ่าตัวตายจากข้อมูลบนเฟซบุ๊กโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์”

จากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี และภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยต้องการอาสาสมัครอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่เป็นผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทยในปัจจุบัน

ขั้นตอนหลักในการเข้าร่วมวิจัย มี 2 ส่วนได้แก่
1. ตอบแบบสอบถามออนไลน์ 3 ข้อ เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำร้ายตนเองและการฆ่าตัวตาย
ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
2. เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของเรา ซึ่งมีชื่อว่า “SuicidePrediction AI” เป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊ก
เพื่อให้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลบนเฟซบุ๊กของท่านได้ โดยจะเก็บได้เฉพาะข้อมูลที่ท่านตั้งค่าให้เพื่อนบนเฟซบุ๊กของท่านเห็นเท่านั้น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าร่วมวิจัยได้ที่ QR โค้ดในรูปด้านล่างนี้ หรือคลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/H72WFcAyp979r77c7
และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พญ.พัทธ์ธีรา วงศ์ตั้งตน โทร 086-393-5473
หากท่านมีข้อสงสัยหรือความกังวลใจใดระหว่างการเข้าร่วมวิจัยนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 02-201-1544 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299