You are here

ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการสัมภาษณ์

กำหนดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ ผ่านระบบ online ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ท่านสามารถดูรายละเอียดการสัมภาษณ์ได้ที่ website  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ต่อไป

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299