You are here

ขอแสดงความยินดี แด่ ดร.พญ.ธนาวดี ประชาสันติ์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดี
แด่ ดร.พญ.ธนาวดี ประชาสันติ์
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299