ศิษย์เก่าในหลักสูตร

กลับสู่หน้า หลักสูตรปริญญาโท

รายชื่อศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

           
ลำดับที่  รุ่นที่ / ปีที่เข้าศึกษา ชื่อ นามสกุล ปีที่จบ สถานที่ทำงาน
           
1 1 / 2556 ทัศนีย์ สุนทราภิรมย์ 2559  
2 1 / 2556 ปันณ์นภัส ธนอริยาไพศาล 2558  
3 1 / 2556 ภรภัทร ภูริคุปต์ 2559  
4 1 / 2556 ชัชฎาภรณ์ พรมนอก 2558  
5 1 / 2556 นิตินัย ทองเหลือ 2558  
6 1 / 2556 ณัฐกาญจน์ แก้วประดับ 2558  
7 1 / 2556 อวยพร ศุภสวัสดิ์ 2559  
8 1 / 2556 ณัฐชยา จังไพโรจน์ 2559  
9 1 / 2556 อัญมณี โกสัลล์ประไพ 2560  
10 1 / 2556 พริมผกา ทิมวัฒน์ 2559  
11 2 / 2557 จุฑามาศ อี้งอำพร 2560  
12 2 / 2557 ศศิตา หมัดเหล็ม 2560  
13 2 / 2557 กชกร ชูโต 2559  
14 2 / 2557 ชนารัตน์ วรรณประเสริฐ 2560  
15 2 / 2557 แกมแก้ว โบษกรนัฏ 2560  
16 2 / 2557 อรณิชชา เพ็ญวรรณ 2559  
17 2 / 2557 สุชาวลี มั่นคง 2559  
18 2 / 2557 กุณฑลีพร ศรีจันทร์ 2560  
19 2 / 2557 ชนาภา ลินลาวรรณ 2559  
20 2 / 2557 สุภาพร แก้วสมนึก 2559  
21 2 / 2557 พรสวรรค์ ใหลสุวรรณ 2560  
22 3 / 2558 ศิรินดา จันทร์เพ็ญ 2560  
23 3 / 2558 ณัฐกิตติ์ ประพัฒนกุลวงศ์ 2560