You are here

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

 

รู้จักหลักสูตร....

            เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อปัญหาสำคัญของประเทศ และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ทำให้มีอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายสถาบันที่รวมกันเปิดสอนหลักสูตรนี้มีคลินิกตรวจรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ มีการดำเนินกิจกรรมทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น ที่เข้มแข็งโดยเฉพาะงานสุขภาพจิตโรงเรียนและการร่วมมือกับชุมชน ทำให้นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการฝึกปฎิบัติ จนมีความรู้ความสามารถและทักษะทางจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

 

ปรัชญา

            ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดี และสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการแก้ไข ป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่น ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ได้อย่างสอดคล้องกับสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
๑.   มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ตลอดจนมีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒.   มีความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
๓.   สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว เพื่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๔.   มีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพจิต ประเมิน ช่วยเหลือ และฟื้นฟูด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
๕.   มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานในองค์กร ชุมชน และสังคม รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีม รวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาตนเองจากภายใน
๖.   มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัย และปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

๑. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ตลอดจนมีคุณลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒. ความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
๓. บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว เพื่อประเมิน คัดกรอง และริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยในการส่งเสริม ป้องกัน ช่วยเหลือ และฟื้นฟูด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นในบริบทครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานในองค์กร ชุมชน และสังคม ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
๕. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาวิจัย และปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาจิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
๓. มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัวอย่างน้อย ๑ ปี
๔. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
๕. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

โครงสร้างหลักสูตร

 
แผน ก แบบ ก๒
 
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน   ไม่นับหน่วยกิต      
 
  หมวดวิชาบังคับ   ๑๘   หน่วยกิต  
 
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     หน่วยกิต  
 
  วิทยานิพนธ์   ๑๒   หน่วยกิต  
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

๑. นักจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
๒. นักวิชาการด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
๓. นักวิจัยด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
๔. ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
 

จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร

แผน ก          15 คน
*จำนวนนักศึกษาที่รับอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัย*
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่            http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/view.php?id=7801M01G
 
และติดตามการรับสมัครได้ที่       http://www.grad.mahidol.ac.th/     
                                          https://www.facebook.com/CAFpsychology/
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม             คุณเสรี สิงห์โงน โทร. 02-441-0602-8 ต่อ 1513 หรือ 084-144-7616
 
เอกสารหลักสูตร                     ดาวน์โหลด

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299