รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

 

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์
1.2 เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายและสำเร็จการฝึกอบรมแล้วในปีการศึกษานั้น

         1.3 เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ในปีการศึกษานั้น

         1.4 เป็นผู้ที่มีความสนใจทางจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพที่ดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การเป็นจิตแพทย์ผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต ได้แก่ มีจรรยาบรรณแพทย์ มีความสามารถในการเข้าใจภาวะทางจิตใจของตนเอง และผู้อื่น ไม่มีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรง และไม่มีความพิการอย่างรุนแรงที่อาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมอนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

2. ขั้นตอนการสมัคร: สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2564 โดยจะต้องสมัครให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอนดังนี้
2.1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/

2.2 ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : https://tmc.or.th/tcgme/Pages/SelectTier

3. เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 สำหรับเอกสารข้อ 2.2 ให้ยื่นโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยัง 2 แห่งดังนี้

3.1 สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 1 ชุด

3.2 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 ชุด (เป็นเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2564
** ปีนี้คณะกรรมการพิจารณายกเว้นผลสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 **

4. แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาฯ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ ก่อนวันกำหนดสอบสัมภาษณ์ โดยประกอบด้วย
- หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์         ประธาน
- ประธานหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์          เลขานุการ
- กรรมการหลักสูตรฯ
- อาจารย์ในภาควิชาที่ได้รับการเสนอจากที่ประชุมภาควิชา

5. เกณฑ์พิจารณา

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้

1. พิจารณาคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในแผนการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรมโดยให้ความสำคัญแก่ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานรัฐ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพิจารณาคัดเลือก

2.  เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์

3. เป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายและสำเร็จการฝึกอบรมแล้วในปีการศึกษานั้น

4.  เป็นผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ สาขาจิตเวชศาสตร์ในปีการศึกษานั้น

5. คณะกรรมการพิจารณายกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
6. คะแนนจากการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาถึงความสนใจทางจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพที่ดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การเป็นจิตแพทย์ผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต ได้แก่ มีจรรยาบรรณแพทย์ มีความสามารถในการเข้าใจภาวะทางจิตใจของตนเอง และผู้อื่น ไม่มีความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรง และไม่มีความพิการอย่างรุนแรงที่อาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมอนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

การพิจารณารับสมัครแพทย์ประจำบ้านฯ แต่ละรายจะเป็นไปตามมติของที่ประชุม หลังจากคณะกรรมการฯ ได้ประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว โดยคณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความโปร่งใส เสมอภาค ปราศจากอคติ ในเรื่องเชื้อชาติ , เพศ , ศาสนา , การเมือง หรืออำนาจโดยมิชอบใดๆ

 

6. การประกาศผล

กำหนดการ

วันที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

เดือนพฤศจิกายน 2564

สัมภาษณ์ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

เดือนพฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ช่วงเดือนธันวาคม 2564

*  เมื่อได้กำหนดวันสัมภาษณ์แล้ว จะมีการโทรศัพท์ไปแจ้งวันเวลาดังกล่าวแก่ผู้สมัครโดยตรง

** เมื่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการโทรศัพท์ไปแจ้งผลแก่ผู้สมัครโดยตรง

7. การอุทธรณ์
หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลื่อก สามารถทำได้โดยการยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบคะแนนได้ หลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายใน 15 วัน โดยติดต่อขออุทธรณ์ผลได้ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 7) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

8. ช่องทางการติดต่อ

หน่วยงาน

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ที่อยู่

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (อาคาร3 ชั้น7)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณชวัลส์ภัสร์  กวินนิธิพร

02-201-1929 ต่อ 211

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (อาคาร3 ชั้น7) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี           270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เจ้าหน้าที่หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

02-2011804-6

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                          270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

สำนักงานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

คุณจันทนา คำประกอบ

02-640-4488

กองจิตเวชและประสาทวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400