You are here

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมคณะกรรมการฝึกอบรมฯได้พิจารณาความสมดุลระหว่างจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่รับได้และศักยภาพด้านการฝึกอบรม ขณะนี้ภาควิชาฯ  สามารถรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้ปีละ 4 คน 
(โดยหากสนใจสมัครเข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรุณาเข้าไปตามลิ้งค์นี้ 
https://med.mahidol.ac.th/psych/th/application/application )
2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     2.1 ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่แพทยสภาฯรับรอง
     2.2 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ของแพทยสภาฯ
     2.3 ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
     2.4 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภาหรือผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์หรือเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะสำเร็จการฝึกอบรม 3 ปี
          (โดยจะสามารถเข้ารับการฝึกอบรมต่อในชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น)
3 . การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้พิจารณาพันธกิจของหลักสูตรฯและได้ตั้งคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้สอดคล้องกับพันธกิจของหลักสูตรฯโดยมีนโยบายรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความพิการซึ่งต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ หากความพิการนั้นไม่มีผลต่อผู้ป่วยหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางความสามารถในการฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานในฐานะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

    3.1หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
      3.1.1 เป็นผู้มีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม
      3.1.2 เป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์
      3.1.3 สามารถให้ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจลึกซื้งถึงปัญหาทางจิตใจของผู้ป่วยอย่างจริงใจจนถึงขั้นสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา (empathy)
      3.1.4 ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์
      3.1.5 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
      3.1.6 บุคลิกภาพและวุฒิภาวะ (maturity) ที่เหมาะสม
      3.1.7 มีความอดทนต่อผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ร่วมงาน
      3.1.8 มีความรักและพร้อมที่จะเข้าใจเด็กและวัยรุ่น
      3.1.9 ยอมรับความผิดพลาดและพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองเสมอ
      3.1.10 มีความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสร้างความเจริญให้แก่วงการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
      3.1.11 ใฝ่หาความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมในวิชาชีพอยู่เสมอ และมีความสนใจในงานวิจัยทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
      3.1.12 มีความสนใจการส่งเสริมสุขภาพจิตการป้องกันโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

   3.2 เกณฑ์การรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปตามที่หลักสูตรฯได้กำหนดคุณสมบัติไว้ตามระเบียบของราชวิทยาลัยฯและแพทยสภาโดยปราศจากอคติเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรืออำนาจอันมิชอบ และ
นโยบายการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการคำนึงถึงความต้องการของระบบสุขภาพด้วย เช่นมีการพิจารณาถึงต้นสังกัดจังหวัดที่ขาดแคลน

   3.3 คณะกรรมการคัดเลือก
        สถาบันฝึกอบรมมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสมและมีกระบวนการคัดเลือกและจัดการสอบสัมภาษณ์โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส เท่าเทียม ยุติธรรมและตรวจสอบได้

   3.4 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์  
         คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะมีการพิจารณาให้คะแนนจาก
         3.4.1. ต้นสังกัดที่ได้รับทุนมา (ร้อยละ 15)
         3.4.2. คะแนน ศรว. (ร้อยละ 10)
         3.4.3. คะแนน สอบภาษาอังกฤษ (พิจารณาจาก CU-TEP, MU GRAD Test, TOEFL-iBT, TOEFL-ITP, IELTS reading part) (ร้อยละ 15)
         3.4.4. คะแนนจากการสัมภาษณ์ในห้องสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจาก บุคลิกภาพ ทัศนคติ critical thinking ความมั่นคงทางอารมณ์ ทักษะในการสื่อสาร แรงจูงใจในการเรียนจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เป็นต้น (ร้อยละ 60)

( หากผู้สมัครมีความพิการจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นจิตแพทย์ เช่น ความพิการที่รุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร และการดูแลผู้ป่วย )

 4. การตัดสินจะพิจารณาจาก

       4.1. คะแนนรวมของกรรมการสัมภาษณ์ทุกท่าน
       4.2. คะแนนในส่วนของการสัมภาษณ์ โดยเฉลี่ยจากกรรมการทุกท่านต้องไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
       4.3. มติของกรรมการสัมภาษณ์ ถือเป็นสิทธิ์ขาด

(หากท่านมีข้อสงสัยในผลการตัดสินสามารถสอบถามได้ที่ประธานหลักสูตรดูแลแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาฯ)

 หมายเหตุ * ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

                       โดยจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่ายไม่เกินปีการศึกษาละ 8,000 บาท (จัดเก็บจำนวน 3 ปี)

  5.กลไกในการอุทธรณ์
        โดยผู้สมัครสามารถร้องเรียนโดยตรงที่ประธานฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา หัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   โดยเปิดให้แจ้งความจำนงในการอุทธรณ์และขอดูคะแนนการคัดเลือกได้ภายใน 15 วันหลังการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการเพื่อที่คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาจะได้มีการพิจารณาดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299