You are here

คณาอาจารย์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์

พญ.สุวรรณี   พุทธิศรี

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 นพ.ศิริไชย   หงษ์สงวนศรี

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 อาจารย์พิเศษ

 พญ.นงพงา   ลิ้มสุวรรณ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์  เกียรติคุณ

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 นพ.ปราโมทย์   สุคนิชย์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

       
 

 

 

 

 

 

 

 

นพ.มนัท   สูงประสิทธิ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 พญ.นิดา   ลิ้มสุวรรณ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 พญ.พลิศรา   ธรรมโชติ

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 พญ.พรรษพร  หล่อธีรพงศ์

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 นพ.ดร.มษฐา  ทองปาน

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

       

 

อาจารย์ประจำ
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พญ.วินิทรา แก้วพิลา

 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 สาขาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299