หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คลินิกปกติ  เวลาทําการ บริการทุกวัน เวลา 8.00 - 12.00 น. ยกเว้น วันหยุดราชการ

วัน จิตเวชศาสตร์ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จันทร์

รศ.พญ.รัตนา สายพานิชย์
รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
นพ.กานต์ จำรูญโรจน์

 

รศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์
ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
นพ.ดร.มษฐา  ทองปาน

 อังคาร

รศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร
รศ.พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล
ผศ.นพ.สุรชัย เกื้อศิริกุล

พญ.อัมพร ปิติธรรมภรณ์

ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
รศ.พญ.สุวรรณี   พุทธิศรี
ผศ.พญ.พลิศรา อังศุสิงห์
 พุธ

ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง
รศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล
ผศ.พญ.ปัญจภรณ์   วาลีประโคน
นพ.ปิยะวัฒน์  เด่นดำรงกุล
พญ.นิธิญาณ์ จำปาแดง

รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี 
 พฤหัส

ผศ.นพ.สัญชัย กุลาดี
พญ.พิชญา กุศลารักษ์
พญ.ธนาวดี ประชาสันติ์

รศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์
รศ.พญ.นิดา   ลิ้มสุวรรณ 
พญ.พรรษพร  หล่อธีรพงศ์
 ศุกร์

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
รศ.พญ.ธนิตา   ตันตระรุ่งโรจน์
พญ.พิชญวดี จิตตโรภาส
พญ.ณัฏฐิณี  จันทร์รัตโนทัย
นพ.งามพจน์ ล้วนสุวรรณ

 

 

กรุณาโทรเพื่อนัดเวลาตรวจที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร 
02-2011235, 02-2011245

 

*** ถ้าท่านไม่สามารถมาพบแพทย์ตามนัดกรุณาติดต่อขอเลื่อนนัดล่วงหน้าในเวลา 13.00-15.00 น ***

 
 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299