You are here

คลินิกโรคการเรียนรู้บกพร่อง (Learning disability; LD)

 
 
 
โรคการเรียนรู้บกพร่อง (Learning disability)
 
มักจะถูกเรียกเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษสั้นๆง่ายๆว่า "โรค LD" โรคนี้เกิดในเด็กวันเรียนโดยเด็กจะมีอาการอ่านไม่คล่อง สะกดคำไม่ถูกต้อง ถ้าเจอคำยากๆก็จะอ่านข้ามไป หลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือ หรือถึงขั้นไม่อยากไปโรงเรียนได้เลย บางรายที่มีความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์ก็จะไม่สามารถทำโจทย์เลขได้ แม้จะเป็นโจทย์ที่เพื่อนในวัยเดียวกันทำได้แล้วก็ตาม
 
ตัวอย่างการเขียนหนังสือของเด็ก LD
 
 

     การช่วยเหลือและรักษาเด็กในกลุ่ม นี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น มีชีวิตการเรียนที่มีความสุขมากขึ้น อยากไปโรงเรียนมากขึ้น รวมถึงรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ ไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่น

 
     ขณะนี้ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ได้เปิดคลินิกเด็กLD เพื่อทำการช่วยเหลือรักษาเด็กกลุ่มนี้โดยตรง ผู้มารับบริการจะได้รับการประเมินจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกและได้รับการช่วยเหลือทางการศึกษา จากครูการศึกษาพิเศษ รวมถึงการให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อให้มีแนวทางในการช่วยเหลือลูกได้ต่อไป
 

การทำกลุ่มผู้ปกครองเด็กLD

ผศ.มนัท สูงประสิทธิ์ กำลังอธิบายเกี่ยวกับโรคLD

และแนวทางการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้

 

 

การเข้ากิจกรรมกลุ่มของเด็ก

ระหว่างผู้ปกครองเข้ากลุ่ม เด็กๆก็มีกลุ่มทำกิจกรรม

ทำร่วมกันเช่นเดียวกัน

นักจิตวิทยาคลินิก

กำลังนำเด็กๆทำกิจกรรมกลุ่ม

 

ผู้ปกครอง

กำลังร่วมกิจกรรมกลุ่มโดยมีพยาบาลเข้าร่วมด้วย

 

ครูการศึกษาพิเศษ

กำลังช่วยอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือ

ด้านการศึกษา

 
แพทย์ผู้ดูแล
  • ผศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์
  • อ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ
คลินิกโรคการเรียนรู้บกพร่องเปิดทำการทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุไรและคุณสาวิตรี 02-201-1235, 02-201-1245

*** หมายเหตุ : รับสมัครเด็กระดับชั้น ป.1 เป็นต้นไป ***

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่อง คลิกที่นี่ ครับ 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299