You are here

อบรมระบบการจองงบประมาณผ่าน Web

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ทางงานนโยบายและแผน หน่วยงบประมาณได้มีการจัดอบรมการจองงบประมาณประจำปี ผ่าน Web Browser

เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานในการจัดทำการจองงบประมาณประจำปีและกลางปี โดยการจองงบประมาณจะเริ่มให้คีย์ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 

 

คุณปราณีอธิบายและชี้แจงขั้นตอนจองงบประมาณประจำปี

 

ผู้เข้ารับการอบรม

 

 

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม

 

 

 

 

 

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม