บุคลากร

 

 

        รศ. นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร

      (รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน)

 

 

นางสาวสุนิสา  ไวยเจริญ

T. 0 2201 1976
(หัวหน้างานนโยบายและแผน)

 

 

  

                     

 

 
แผนงาน
 

 

 

 

 

 

นางเบญจมาพร  วังพลับ

T. 0 2201 1264

benjamaporn.wug@mahidol.ac.th

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 

 

 

นางสาวกิติยา  กิติวงศ์

T. 0 2201 2767

kitiya.kit@mahidol.ac.th

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 

 

นางสาวสมฤดี  ตั้งความดี

T. 0 2201 1264

somruedee.tag@mahidol.ac.th

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 

 

 

 

 

 
งบประมาณ
 

 

นางตวงพร  กล่ำคำ

T. 0 2201 0023

tuangporn.kho@mahidol.ac.th

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 

นางปราณี  ป้อมสุด

T. 0 2201 2765

pranee.ins@mahidol.ac.th

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 

 

 

นางสาวพรทิวา ปานเพชร์

T. 0 2201 0023

porntiwa.pan@mahidol.ac.th

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 

นางสาววิไลวรรณ  ตลอดไธสง

T. 0 2201 0023

wilaiwan.thl@mahidol.ac.th

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

 

 

 

 
ฐานข้อมูล
 

 

นางสาวรัศมี  แก้ววังอ้อ

T. 0 2201 0102

rasamee.kaw@mahidol.ac.th

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 

 

นายพัฒนชัย  กลั่นประโคน

T. 0 2201 0023

rapk9@mahidol.ac.th

(จ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)

 

ธุรการ

 

นางวราภรณ์   พุ่มเจริญ

T. 0 2201 1266

kung-wara@hotmail.com

(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

 

 

นางสาวพิชชาภา เพ็ชรรัก

T. 0 2201 1266

pichapa.pet@mahidol.ac.th

(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)