เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15. 00 น. เป็นต้นไป ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในมาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ตัั้งแต่เวลา 13.30 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Medication errors

เมื่อวันจัันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 - 16.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ และภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายในคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 - 15.30 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 

 

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายใน และ ภายนอกคณะฯ มาบรรยาย ณ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี