การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Neutraceuticals and dietary supplements: Angle or Devil

 

กิจกรรม Toxicology in the news ประจำเดือนเมษายน 2567

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง  

" Neutraceuticals and dietary supplements: Angle or Devil " 😇 😈

โดย อาจารย์แพทย์หญิงเมษญา ชาติกุล

แพทย์ประจำศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

อาจารย์แพทย์หญิงเกษศิรินทร์ พุฒิโชติ

หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

นายแพทย์ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศูนย์พิษวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

----------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

(คลิก)