การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ An overivew of toxicology testing: current methods and routine services

 

 

กิจกรรม Toxicology in the news ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง

"An overivew of toxicology testing: current methods and routine services" 

โดย อาจารย์ แพทย์หญิงจตุพร ครองวรกุล

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

และ แพทย์หญิงบุษกร ไพศาลโรจนรัตน์

ศูนย์พิษวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

(คลิก)