การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ มารู้จักแคดเมียมกันเถอะ

กิจกรรม Toxicology in the news : Special 

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมศูนย์พิษวิทยา อาคารสุโขเพลส ชั้น 3 ถนนสุโขทัย 

ในหัวข้อเรื่อง  

"มารู้จักแคดเมียมกันเถอะ"

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สหภูมิ ศรีสุมะ

ศูนย์พิษวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศูนย์พิษวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

และ นายแพทย์ธนภัทร์ แก่นภูเขียว

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศูนย์พิษวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

----------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

คลิก