ตารางที่ 3 วิธีวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ยาและสารพิษ

การวินิจฉัยภาวะเป็นพิษทางห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 3 วิธีวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ยาและสารพิษ

วิธีวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ ข้อควรสังเกต
Thin-layer chromatography None ใช้เป็นเครื่องมือในการทำ drug screening ไม่ใช้ในการหาปริมาณ
Gas chromatography Gas chromatography ใช้ในทางด้าน qualitative และ quantitative ส่วนที่ระเหย โดยมี molecular weight น้อยกว่า 800
Liquid chromatography High-pressure liquid chromatography ใช้ในการหาปริมาณของสารหลายๆ ชนิดรวมทั้งสารที่มี molecular weight มากกว่า 800
Mass spectrometry Gas chromatography Mass spectromete ใช้เป็นเครื่องมือในการ identify สารและปริมาณสาร ต้องใช้คนที่มีฝีมือ และได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี
Ultraviolet spectroscopy Ultraviolet spectrophotometer ใช้เป็นเครื่องมือในการหาปริมาณ screening และ confirm สารที่ต้องการ โดยสารพิษ absorb แสงในช่วงคลื่น ultraviolet จำเพาะ
Visible spectroscopy Colorimeter, visible spectrophotometer ใช้หาปริมาณของสารซึ่งจะ absorb light ในช่วงคลื่น visible
Infrared spectroscopy Infrared spectrometer เป็นการ confirm analysis, ต้องใช้ pure sample ที่มีความเข้มข้นสูง และสารนั้นต้อง absorb light ช่วง infrared
Atomic absorption spectroscopy Atomic absorption spectrophotometer ใช้หาปริมาณของ metal หลายๆ ชนิด
 
Fluorometry
 
Fluorometer, spectrofluorometer ใช้หาปริมาณของสารซึ่งมี fluorescent หรือสามารถทำให้เกิดการเรืองแสงนั้นได้
Enzyme immuno assay Spectrophotometer (heated cuvette) ใช้ในการหา qualitative และ quantitative สำหรับdrug โดยใช้ kit set
Radioimmunoassay Gamma counter Qualitative & Quantitativeสำหรับยา โดยใช้ kit set
Hemaglutination inhibition None Qualitative identificationof selected drug group,ของกลุ่มยาบางชนิดโดยใช้ kit set
Minimum inhibitory concentration technique None Qualitative antimicrobic susceptibility ใช้หาความเข้มข้นของพวก antibiotic