ตารางที่ 2 วิธีการแยกและวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์

 

การวินิจฉัยภาวะเป็นพิษทางห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 2 วิธีการแยกและวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์