ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลดีและผลเสียของสิ่งส่งตรวจที่เป็นชีววัตถุ

 

การวินิจฉัยภาวะเป็นพิษทางห้องปฏิบัติการ

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลดีและผลเสียของสิ่งส่งตรวจที่เป็นชีววัตถุ

สิ่งส่งตรวจ ผลดี ผลเสีย
ปัสสาวะ

 

ง่ายแก่การเก็บเนื่องจากมีปริมาณมาก
สารที่อยู่ในปัสสาวะจะมีจำนวนมาก
พอที่จะทำการวิเคราะห์ได้ และ
สามารถหาปริมาณของโลหะหนัก
ที่ถูกปล่อยออกมาในปัสสาวะได้
 
มีสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมีจะทำให้ขัดขวางการ
วิเคราะห์สารบางอย่าง
สาร original อาจจะไม่พบในปัสสาวะ
การหาปริมาณจะมีส่วนสัมพันธ์กับ
จำนวนยาที่ได้เข้าไปน้อยมาก
ซีรั่ม พลาสม่า เลือด

 

จะมีสาร original การหา
ปริมาณจะช่วยในการรักษาผู้ป่วย
คือ therapeutic และ
toxic level original
สิ่งส่งตรวจที่ได้มีปริมาณจำกัด
การวิเคราะห์หาปริมาณอาจทำ
ได้ไม่ยาก แต่สารบางอย่างอาจ
มีน้อยมากจนไม่สามารถวัดได้

 
 

น้ำล้างกระเพาะ
หรืออาเจียน
(gastric lavage or emesis)

 

สารที่เป็น original สามารถพบ
ได้ง่าย การหาปริมาณจะสามารถทำ
ให้ทราบว่าได้รับสารนั้นไปเท่าไร

 

สารบางอย่างถูกดูดซึมได้เร็ว
ในกระเพาะจะทำให้หาสารนั้น
ไม่พบ สารที่ไม่ได้รับประทานเข้า
ทางปากจะหาไม่พบในกระเพาะอาหาร