You are here

รูปที่3. กลไกการทำงานของ pralidoxime (2 PAM)

 

พิษจลนศาสตร์และพิษพลศาสตร์


รูปที่3.  กลไกการทำงานของ pralidoxime (2 PAM)
E= acetylcholinesterase
พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
เพิ่มเพื่อน