รูปที่ 1. กลไกการเป็นพิษของ paracetamol

 

พิษจลนศาสตร์และพิษพลศาสตร์
 

รูปที่ 1.  กลไกการเป็นพิษของ paracetamol (ชื่อทั่วไป acetaminophen) ต่อตับ 
DNA/M หมายถึง deoxynucleic acid และ macromolecules ภายในเซลล์ของตับซึ่งถูก toxic metabolites
จับไว้  ยังผลให้เกิด hepatic  necrosis ได้