You are here

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 11.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 8 อาคาร 1