You are here

โครงการ elective in general pediatrics & open house เพิ่ม สำหรับ แพทย์ใช้ทุนปี 3 เท่านั้น

เนื่องจาก โครงการ elective in general pediatrics & open house
ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ขอแจ้งการเปิดรับสมัครเพิ่มจำนวน 2 รอบ
รอบที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 31 ส.ค.ถึงวันอังคารที่ 1 ก.ย.63
และ รอบที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ถึงวันศุกร์ที่  4 ก.ย.63

โดยขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะแพทย์ใช้ทุน ปี 3 เท่านั้น

โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครทางระบบ online
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 หากสนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตาม Link ด้านล่างนี้ 

https://docs.google.com/forms/d/1HRY6pKHGfzUh-NqHgr4uEY-pKr9MpywNVo57U-JFjrs/edit