You are here

สาขาวิชา

   
สาขาวิชากุมารเวชบำบัดวิกฤต
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์สังคม
สาขาวิชาโรคไต สาขาวิชาโรคข้อและรูมติสซึ่ม
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันในเด็ก
สาขาวิชาโรคหัวใจ
สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกัน
การบาดเจ็บในเด็ก