You are here

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ

 

คลินิกวัยรุ่นรามาธิบดี

                       วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มากการปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อากรส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือ ปัญหาการใช้สารเสพติด

...ชมเวปไซต์

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันความปลอดภัยในเด็ก

                       อุบัติเหตุและความรุนแรงเป็นสาเหตุนำการเสียชีวิตในเด็กไทย ในแต่ละปีมีเด็กอายุ 1 - 14 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแลความรุนแรงจำนวนกว่า 3,400 ราย คิดเป็นอัตราการตาย 22/100,000 เมื่อวิเคราะห์เด็กที่ตายจากการบาดเจ็บพบว่ารากเหง้าของปัญหามีสาเหตุหลักจากความยากจนและความไม่เสมอภาคกันในสังคม เด็กในครอบครัวที่มีเศรษฐกิจ ฐานะต่ำมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ทั้งจากการได้รับการดูแลต่ำกว่าเกณฑ์มาตฐาน การถูกทอดทิ้ง ละเลย การถูกทำร้าย และการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ปัจจัยเหล่านี้กี่ให้เกิดวงจรชั่วร้ายของการบาดเจ็บ พิการ ตาย การสูญเสียความสามารถในการพัฒนาและเรียนรู้ และความยากจน

...ชมเวปไซต์