You are here

หลักสูตรนักศึกษาแพทย์

               
              วิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับแพทย์ วิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาแพทย์ได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและ พัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นระยะต้น เพื่อที่จะได้ช่วยสร้างเสริมสุขภาพทีถูกต้องให้แก่เด็กจนมีสุขภาพดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมไทย นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยในเด็กไทย ในด้านทักษะการเข้าหาผู้ป่วยและญาติ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยและการป้องกันโรคในเด็ก