You are here

สาขาวิชาโรคไต

 

 

สาขาวิชาโรคไต
 (Division of Pediatric Nephrology Department of Pediatrics)

 

               หน่วยโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานในภาควิชาฯ ที่ได้ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กโรคไตทุกชนิด ความดันเลือดสูง และ/หรือมีปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์  มาเป็นเวลายาวนาน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ การบำบัดทดแทนไต ทั้งการฟอกเลือดเป็นครั้งคราว (hemodialysis) การฟอกเลือดแบบต่อเนื่อง (continuous venovenous hemofiltration, CVVH) ตลอดจนการล้างไตผ่านทางช่องท้อง (peritoneal dialysis) มารักษาผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน (acute kidney injury) และผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนในหอผู้ป่วยวิกฤต และเป็นศูนย์ล้างไตผ่านทางช่องท้องสำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไตระยะสุดท้าย เป็นผู้นำในการวิจัยและรายงานการศึกษาวิจัยโรคที่เกี่ยวข้องกับไตในเด็กมาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็น 1 ใน 5 สถาบันหลักของประเทศไทยที่ทำการปลูกถ่ายไตในเด็กปีละ 6-10 ราย

1.  รองศาสตราจารย์ พญ.กาญจนา  ตั้งนรารัชชกิจ       หัวหน้าหน่วย

     วุฒิการศึกษา     พ.บ, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต)

                               อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

                               Certificate in Pediatric Nephrology (USA)

2.  อาจารย์ พญ.ปวรี  ศรัยสวัสดิ์

     วุฒิการศึกษา     พ.บ, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต)

                               Certificate in Pediatric Nephrology Research (USA)

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัย  ไพโรจน์สกุล

     วุฒิการศึกษา     พ.บ, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต)

                               Certificate in Pediatric Nephrology (USA)

4.  อาจารย์ นพ.ทรงเกียรติ  ฉันทโรจน์

     วุฒิการศึกษา      พ.บ, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต)
 

              1.  รองศาสตราจารย์ นพ.วิวัฒน์  ตปนียโอฬาร
                  วุฒิการศึกษา     พ.บ, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต)

               1.  นางสาวรุ่งนภา  อุดมชัยสกุล    พยาบาลเชี่ยวชาญการบำบัดทดแทนไต
               2.  นางสาวสุนทรีย์  สะสีสังข์        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

1.  ด้านงานบริการผู้ป่วย

     1)  ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคไตชนิดต่างๆ ความดันเลือดสูง ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ในเด็กและวัยรุ่น
     2)  ให้บริการการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยวิกฤต ด้วยการฟอกเลือดแบบต่อเนื่อง (continuous veno venous  hemofiltration) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างไตทางช่องท้อง
     3)  เป็นศูนย์ให้บริการการล้างไตทางช่องท้อง สำหรับผู้ป่วยเด็กไตวายระยะสุดท้าย ตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
     4)  เป็นศูนย์ให้บริการการปลูกถ่ายไตในเด็กอย่างครบวงจร

ตารางเวลาการบริการผู้ป่วยหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

     1)  คลินิกโรคไต 

                    ทุกวันอังคาร เวลา 12.30 – 16.00 น.

                    นัดได้ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก 02-201-1241 และ 02-201-1234

     2)  คลินิกโรคไตเรื้อรังและไตอักเสบลูปัส 

                    วันพฤหัสบดีที่ 1 – 4 ของเดือน เวลา 13.00 – 15.00 น.

                    รับเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินจากหน่วยแล้ว

                    นัดได้ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก 02-201-1241 และ 02-201-1234

ตารางเวลาการบริการผู้ป่วยหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเด็ก

     1)  รองศาสตราจารย์ พญ.กาญจนา  ตั้งนรารัชชกิจ   

                    วันจันทร์              เวลา 17.00 – 19.30 น.

                    วันพฤหัสบดี         เวลา 10.00 – 11.30 น.

                    วันเสาร์                เวลา 08.00 – 11.30 น.    

     2)  อาจารย์ พญ.ปวรี  ศรัยสวัสดิ์

                    วันอังคาร             เวลา 17.00 – 19.30 น.

                    วันพุธ                  เวลา 13.00 – 15.00 น.

                    วันพฤหัสบดี         เวลา 17.00 – 19.30 น.

     3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ขวัญชัย  ไพโรจน์สกุล

                    วันอาทิตย์           เวลา 09.00 – 11.30 น.

2.  การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

          หน่วยโรคไตได้รับอนุมัติโดยแพทยสภาฯ และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต โดยมีศักยภาพในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ได้จำนวนชั้นปีละ 2 คน ในหลักสูตร 2 ปี
          โดยผู้เข้าสมัครจะต้องสมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และหน่วยโรคไต กุมารแพทย์ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมสามารถติดต่อได้ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-1488
          ผู้ได้รับการเข้าฝีกอบรมจะได้รับทุนฝึกอบรมกุมารแพทย์เวชศาสตร์โรคไต ของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 ปี ขณะเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน

3.  ด้านงานวิจัย
     งานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่
     1)  การวิจัยโรคไตอักเสบลูปัส (Lupus nephritis)
     2)  การศึกษาเภสัชจลศาสตร์ของยา Mycophenolic acid ในผู้ป่วยเด็กไตอักเสบลูปัส 
     3)  การศึกษาภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันในผู้ป่วยเด็กขณะที่ทำการปลูกถ่ายไขกระดูก และผลลัพธ์ที่ 1 ปี
     4)  การศึกษาภาวะติดเชื้อในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการปลูกถ่ายไต
     5)  การศึกษาทางด้านพันธุกรรมในผู้ป่วยเด็ก nephrotic syndrome
     6)  การศึกษาผลระยะยาวของ post-streptococcal glomerulonephritis

จุดเด่น
     1.  เป็นศูนย์รักษาโรคไตในเด็กอย่างครบวงจร
     2.  การฝึกอบรม  มีความพร้อมทั้งด้านคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และผู้ป่วยโรคไตที่มีความหลากหลาย และมีการพัฒนาการรักษาโรคไตต่างๆ ได้ดีเทียมเท่าระดับสากล

ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือเป็นที่ภาคภูมิใจ
        คณาจารย์ในหน่วยได้รับการนำเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอาจารย์แพทย์ดีเด่น ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมวิชาชีพ และแพทยสภา
        1.  รศ.พญ. กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ ได้รับรางวัล อาจารย์แพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จากแพทยสภา พ.ศ. 2553
        2.  รศ.พญ. กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ ได้รับรางวัล จริยธรรมสรรเสริญ จากแพทยสมาคม     แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2554
        3.  รศ.นพ. วิวัฒน์ ตปนียโอฬาร ได้รับรางวัล อาจารย์แพทย์ตัวอย่าง จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554

สำนักงาน (สถานที่ตั้ง)

        หน่วยโรคไต สำนักงานแพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 8 อาคาร 1
        หน่วยไตเทียม (สำหรับการสอนและติดตาม การล้างไตทางช่องท้อง)  หอผู้ป่วยเด็ก 7 ชั้น 8 อาคาร 1
        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขโทรศัพท์

        หน่วยโรคไต    02-201-1497 
        หน่วยไตเทียม  02-201-2876