You are here

สาขาวิชาโภชนวิทยา

 

 

สาขาวิชาโภชนวิทยา
 (Division of Nutrition, Department of Pediatrics)

 

            สาขาวิชาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานในภาควิชาที่รับผิดชอบ
         -  การเรียนการสอนเกี่ยวกับโภชนาการในเด็ก ทั้งในระดับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด นิสิตนักศึกษาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ รวมทั้งนักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร
         -  การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโภชนาการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
         -  การให้บริการด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการในเด็ก
         -  การวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการเด็ก

                 1.  รองศาสตราจารย์ พญ. ดร.นลินี จงวิริยะพันธุ์

                      วุฒิการศึกษา     พ.บ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

                                                อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

                                                Ph.D. (Human Nutrition)

                 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ
                      วุฒิการศึกษา     พ.บ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์

 

                  1.  รองศาสตราจารย์ พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ

                      วุฒิการศึกษา     พ.บ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์              

                                                อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

            1.  คุณภูริศา เวชรักษ์                    นักวิชาการโภชนาการ

            2.  คุณพรรณเพ็ญ พูนลาภเดชา      พยาบาล

            3.  คุณสุธิดา ชาติวุฒินันท์              พยาบาล

            4.  คุณประดับดวง เส้นเถาว์            ผู้ช่วยพยาบาลชำนาญงาน

            5.  คุณพัชรินทร์ แก้วบุญเรือน         นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

            6.  คุณสรวงชนก สังพะบุโชติ         เลขานุการ

1.  ด้านงานบริการผู้ป่วย
        1)  ศูนย์โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำและสายให้อาหารที่บ้าน (Center for Home Parenteral and Enteral Nutrition, Center for HOPE) ซึ่งให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำและทางลำไส้ผ่านสายให้อาหารอย่างเป็นระบบ ทั้งในและนอกเวลาราชการ
        2)  ให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโภชนาการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
               สาขาวิชาฯ ให้บริการที่คลินิกผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ):    
               วันอังคาร 9.00-12.00 น.: สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการให้อาหารทางสายให้อาหารหรือทางหลอดเลือดดำที่บ้าน (ศูนย์ HOPE) และผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคพันธุกรรมเมตาบอลิสม
               วันอังคาร 13.00-16.00 น.:ผู้ป่วยที่มีปัญหาโภชนาการทั่วไป
               และดูแลรักษาผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล รวมทั้งรับปรึกษาจากภายนอก  

2.  ด้านการเรียนการสอน
         2.1  การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
                สาขาวิชาโภชนวิทยาได้รับอนุมัติโดยแพทยสภาฯ และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยให้เปิดการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ โดยรับได้ 1 ตำแหน่งต่อปี     
                ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สาขาวิชาฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-1776 หรือที่
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-1498
        2.2   การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ตามโปรแกรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวช- ศาสตร์
        2.3   การฝึกงาน สาขาวิชาฯ เปิดรับนิสิต/นักศึกษา แพทย์เฉพาะทาง หรือผู้สนใจฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนาการในเด็ก

                โดยมีการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า

3.  ด้านงานวิจัย
          งานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่     
           3.1  งานวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของศูนย์โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำและสายให้อาหารที่บ้าน
           3.2  งานวิจัยภายใต้โครงการคลินิกเด็กสุขภาพดีต้นแบบเพื่อการป้องกันโรคอ้วน
           3.3  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์กรดไขมัน     
           3.4  งานวิจัยเรื่องระดับกรดไขมันและวิตามินที่ละลายในไขมันในผู้ป่วยที่มีปัญหาการดูดซึมสารอาหาร
           3.5  งานวิจัยเรื่องระดับสังกะสีและเหล็กในนมแม่ของหญิงให้นมบุตรในช่วง 2-6 เดือนหลังคลอด

ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือเป็นที่ภาคภูมิใจ

ปี พ.ศ.2555
      1.  แพทย์หญิงจีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยโภชนวิทยา นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Vitamin D status in breastfed infants in Ramathibodi Hospital” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการประจำปี 2555 เรื่อง “Common Pitfall and Management in Medical and Nursing Practice” วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
      2.  นายแพทย์สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ แพทย์ประจำบ้าน ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย Nestle Nutrition Research Award ประจำปี พ.ศ. 2555 โดย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เรื่อง "ระดับวิตามินเอและวิตามินอีในเลือดของผู้ป่วยเด็กโรคท่อน้ำดีตีบตันแต่ กำเนิดภายหลังการปลูกถ่ายตับ (Status of vitamins A and E in pediatric patients with biliary atresia after liver transplantation)"
      3.  แพทย์หญิงอรพร ดำรงวงศ์ศิริ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Association between maternal zinc status and zinc deficiency in breastfed infants aged 4-6 months (ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสังกะสีในแม่และภาวะขาดสังกะสีในทารกอายุ 4-6 เดือนที่กินนมแม่)” ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 "ความเชื่อมโยงด้านอาหาร สู่ความมั่นคงด้านโภชนาการ" ในวันที่ 10-12 กันยายน 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ

ปี พ.ศ.2556
     1.  แพทย์หญิงกุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย Nestle Nutrition Research Award ประจำปี พ.ศ. 2556 ของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจำนวนเงิน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) สำหรับงานวิจัยเรื่อง "ผลของการให้โปรไบโอติกส์ต่อการเคลื่อนย้ายของจุลินทรีย์ในลำไส้ของผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะตับแข็ง (Effect of probiotics on microbial translocation in gastrointestinal tract of pediatric patients with liver cirrhosis)"ซึ่งมี รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ เป็นที่ปรึกษาหลัก ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน” จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556
    2.  แพทย์หญิงอรพร ดำรงวงศ์ศิริได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่ายอดเยี่ยม(Best Oral Presentation Award) จากผลงานวิจัยเรื่อง “ความแตกต่างของความชุกของภาวะการขาดเหล็กในทารกสุขภาพดีอายุ 4-6 เดือน ตามลักษณะการให้อาหารและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Different prevalence of iron deficiency in healthy infants aged 4-6 months according to feeding types and the associated factors)” ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน”จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2556
    3.  นางสาวภูริศา เวชรักษ์ ได้รับรางวัลที่ 2 สำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) เรื่อง “Outcomes of nutritional support with home enteral nutrition programin pediatric patients”ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2556 “Better Nutrition for Better Life” (Multidisciplinary Practice in Clinical Nutrition) จัดโดยสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย (Society of Parenteral and Enteral Nutrition of Thailand, SPENT) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

สำนักงาน (สถานที่ตั้ง)

           สาขาวิชาโภชนวิทยา:
           ชั้น 8 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
           ศูนย์โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำและสายให้อาหารที่บ้าน:
           ห้อง 616 ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
           คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขโทรศัพท์

          สาขาวิชาโภชนวิทยา:  02-201-1776
          ศูนย์โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำและสายให้อาหารที่บ้าน: 02-201-1775