You are here

สาขาวิชาประสาทวิทยา

 

 

สาขาวิชาประสาทวิทยา
 (Division of Neurology)

 

               สาขาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานในภาควิชาฯ ที่ได้ให้การบริการแก่ผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคระบบประสาทเป็นนานตั้งแต่เปิดคณะแพทยศษสตร์  ได้เป็นผู้นำในการวิจัยและรายงานผลการศึกษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทในเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการริเริ่มให้การรักษาโรคลมชักด้วยการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็กเป็นสถาบันแรกในประเทศไทย

    ศาสตราจารย์ นพ. อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาฯ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชัยยศ คงคติธรรม
    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พญ. ลัลลิยา ธรรมประทานกุล
 

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. พงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์
     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. สุรางค์ เจียมจรรยา

      1.  นางรัตนาภรณ์ บุณโยบล             พยาบาล

      2.  นางสาวกัญญภัค ภูมีศรี               ผู้ปฏิบัตงานพยาบาล

      3. .นางศิริพร          ภู่ศิริมงคล          เจ้าหน้าที่ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

      4.  นางศิริรัตน์        ธรรมรัตน์ชัย       เจ้าหน้าที่ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

      5.  นางสาวมลฤดี    พุทธรังษี           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1.   ด้านงานบริการผู้ป่วย

          ให้การวินิจฉัยและรักษาโรคระบบประสาทในเด็กและวัยรุ่น  

              1.1  ตารางเวลาการบริการผู้ป่วยในเวลาราชการ

                     ก.  ผู้ป่วยนอกโรคระบบประสาทเฉพาะโรค  วันพุธ  08:30 – 11:30 น.

                          นัดได้ที่สาขาประสาทวิทยา 02-201-1482

                     ข.  ผู้ป่วยนอกโรคระบบประสาททั่วไป  วันพุธ 13:00 – 15:00 น.

                          นัดได้ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก 02-201-1241 และ 02-201-1234

                     ค.  ผู้ป่วยโรคลมชักที่ควบคุมอาการชักยากและเพื่อประเมินเพื่อการผ่าตัด (Intractable Seizure Clinic) วันพฤหัสบดี  08:30 - 11:00 นจำกัดจำนวนผู้ป่วยซึ่งสาขาวิชาฯ จะผู้ป่วยนัดเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินจากสาขาวิชาฯ แล้ว สำหรับผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการตรวจมาก่อน อาจจะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำที่ สาขาวิชาประสาทวิทยา 02-201-1482

                     ง.  ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อและระบบประสาทส่วนปลาย (Neuromuscular clinic) นัดเฉพาะ  วันอังคารเวลา  09:00 – 11:00 น.จำกัดจำนวนผู้ป่วยซึ่งหน่วยฯ จะผู้ป่วยนัดเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินจากสาขาวิชา ฯ แล้ว ผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับการตรวจมาก่อน อาจจะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำที่ สาขาวิชาประสาทวิทยา 02-201-1482

                     จ.  ผู้ป่วยโรคความผิดปกติการนอนหลับ ติดต่อเพื่อนัดหมายการตรวจที่ 02-201-1482
 
              1.2  ตารางเวลาการบริการผู้ป่วยในเวลาราชการ

                     อาจารย์ในสาขาวิชาฯ ให้การบริการผู้ป่วยในศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่นรามาธิบดี ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตามเวลา

                     ดังปรากฏใน website ศูนย์การแพทย์อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ http://med.mahidol.ac.th/sdmc/ 

                     และศูนย์ติดต่อผู้ป่วยหมายเลขโทรศัพท์ 02-200-0037, 02-200-0038

              1.3  การตรวจพิเศษระบบประสาทในเด็ก
                     ก.  การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง

                     ข.  การตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและการตรวจการนำกระแสไฟฟ้าประสาท

                     ค.  การตรวจคลื่นสมองระยะยาวประกอบการวินิจฉัยและคัดกรองเพื่อการผ่าตัด

                          ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-201-1482

2.  การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

                 สาขาวิชาประสาทวิทยาได้รับอนุมัติโดยแพทยสภาฯ และราชวิยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยให้เปิดการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา เป็นจำนวน 2 ตำแหน่งต่อชั้นปี โดยการสมัครจะต้องสมัครเพื่อการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสัมภาษณ์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์และสาขาวิชาประสาทวิทยา กุมารแพทย์ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมสามารถติดต่อได้ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-1488

3.  ด้านงานวิจัย

                 งานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่
                    ก.   การวิจัยโรคลมชัก  
                    ข.   การศึกษาโรคปวดศีรษะและอาการปวดศีรษะ
                    ค.   การศึกษาโรคปลายประสาทและกล้ามเนื้อ  
                    ง.   การศึกษาโรค myasthenia gravis ในผู้ป่วยเด็ก
                    จ.   การศึกษากลุ่มโรค demyelination ที่ระบบประสาทกลาง และประสาทส่วนปลาย
                    ฉ.   การศึกษาผู้ป่วยเนื้องอกสมอง
                    ช.   การศึกษาสาเหตุและผลการรักษาระยะยาวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
                    ซ.   การศึกษาความพิปกติการนอนหลับที่เกี่ยวข้องกัฐโรคระบบประสาทในเด็ก

ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือเป็นที่ภาคภูมิใจ

             1.  การรักษาโรคลมชักในผู้ป่วยเด็กด้วยการผ่าตัดเป็นสถาบันแรกในประเทศไทย และยังคงมีการให้การบริการรักษานี้ต่อเนื่อง โครงการได้มีส่วนร่วมในการรักษาผู้ป่วยเด็กในโครงการผ่าตัดผู้ป่วยโรคลมชักยากไร้ 80 คน เฉลิมพระเกียรติในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา  และได้ทำต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนี้

             2.  คู่มือ “วิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง” สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง เป็นคู่มือประกอบรูปภาพอธิบายขั้นตอนการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองประจำสาขาวิชาฯ

                3.  หนังสือ “ตำราโรคลมชักในเด็ก” นิพนธ์โดยอาจารย์ประจำหน่วยได้รับรางวัลการแต่งตำราดีมากประจำปีการศึกษา 2555 จากคณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี และได้รับรางมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการแต่งตำราประจำปีการศึกษา 2556 จากมหาวิทยาลัยมหิดล


 

            สาขาประสาทวิทยา  สำนักงานแพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 8 อาคาร 1

            หมายเลขโทรศัพท์ 02 201 2679 และ 02 201 1879

            ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองและการนอนหลับ  หอผู้ป่วยเด็ก 7 ชั้น 8 อาคาร 1  

            หมายเลขโทรศัพท์ 02 201 1482