You are here

สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

 

 

สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 (Division of Endocrinology and Metabolism)

 

                สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานของภาควิชาที่ดำเนินการในเรื่องการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนต่างๆ เช่น ตัวเตี้ย การเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยหรือช้าผิดปกติ โรคต่อมไทรอยด์ เบาหวาน โรคกระดูก ความผิดปกติของอวัยวะเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมทั้งดำเนินการงานวิจัยทางคลินิกต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นให้เด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพที่ดี เป็นหน่วยงานที่ร่วมมือกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

1.  ศาสตราจารย์นายแพทย์ พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา

     วุฒิการศึกษา     พ.บ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์,

                               อ.ว. กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, 

                               Certificate in Pediatric Endocrinology, USA

2.  ศาสตราจารย์แพทย์หญิง เปรมฤดี  ภูมิถาวร

     วุฒิการศึกษา     พ.บ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์,

                               อ.ว. กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, 

                               Certificate in Pediatric Endocrinology, Australia

3.  อาจารย์แพทย์หญิง มนัสวี  ก่อวุฒิกุลรังษี

     วุฒิการศึกษา     พ.บ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์,

                               อ.ว. กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

               รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตติวัฒน์  สุประสงค์สิน

               วุฒิการศึกษา     พ.บ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์, อ.ว. กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, 

                                        Certificate in Pediatric Endocrinology, USA

                อาจารย์เกษียณอายุราชการ

                ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ชวลิต  ปรียาสมบัติ
 

     1.     นางพัชรินทร์        คล้ายฤทธิ์        พยาบาล
     2.     นางสาวศรัณยู      พงษ์รัตนกูล      พยาบาล
     3.     นางสาวศรีประภา  ภาพน้ำ            ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
   

1.  ด้านงานบริการผู้ป่วย
          ให้บริการตรวจผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาทางด้านต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนต่างๆ เช่น การเจริญเติบโตผิดปกติ การเป็นหนุ่มสาวผิดปกติ โรคของต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต เบาหวาน โรคอ้วน โรคกระดูก เช่น กระดูกพรุนจากการใช้คอร์ติโคสตีรอยด์ โรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ ความผิดปกติของอวัยวะเพศ ความผิดปกติของฮอร์โมนในผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งต่างๆ เป็นต้น

ตารางเวลาการบริการผู้ป่วยในเวลาราชการ (เวลา 13.00-16.00 น.)

          1.1   วันจันทร์ ผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อทั่วไป โรคการเจริญเติบโตผิดปกติ โรคเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย
          1.2   วันพุธ ผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อทั่วไป และผู้ป่วยโรคสมอง โรคมะเร็ง และโรคเลือดที่มีความผิดปกติของฮอร์โมน
                  นัดได้ที่ 02-201-1234
       
ตารางเวลาการบริการผู้ป่วยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและ premium clinic

                  นัดได้ที่ 02-200-3000

2.  ด้านงานวิชาการ

     2.1  การสอน
            -  ระดับปริญญา: นักศึกษาแพทย์
            -  ระดับหลังปริญญา: แพทย์ประจำบ้าน

     2.2  การฝึกอบรม
            - แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

     2.3  การบริการวิชาการแก่ประชาชน หน่วยงานต่างๆ และสังคม
            - เอกสารเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง “โรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น”
            - เอกสารเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง “สาวก่อนวัย”
            - เอกสารเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง “เด็กตัวเตี้ย”
            - เอกสารเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง “ลูกโตไม่ทันเพื่อน”
            - เอกสารเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง “โรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์”

3.  ด้านงานวิจัย
     งานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่
      3.1  Metabolic and endocrine complications in childhood and adolescent obesity เช่น glucose homeostasis, vitamin D status
      3.2  Glucose homeostasis in adolescents with polycystic ovary syndrome
      3.3  Endocrine late effects of childhood cancer survivors เช่น gonadal function, glucose homeostasis, etc.
      3.4  Pituitary function in traumatic brain injury เช่น head trauma, childhood kickboxers
      3.5  Endocrine and bone diseases in thalassemia

ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือเป็นที่ภาคภูมิใจ

        GlaxoSmithKline Endocrine Research Award จากสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย (Thai Endocrine Society) ซึ่งเป็นการคัดเลือกผลงานวิจัยยอดเยี่ยมของคนไทยในสาขาต่อมไร้ท่อที่ได้รับการตีพิมพ์ประจำปี ปีละ 1 รางวัล

        1.  ปี พ.ศ. 2547 เรื่อง Bone histomorphometry in children and adolescents with beta-thalassemia disease: iron-associated focal 

osteomalacia. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:3966-72. (Impact factor 5.8) แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์พัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา

        2.  ปี พ.ศ. 2552 เรื่อง Serum free cortisol index, free cortisol and total cortisol in critically ill children. Intensive Care Med

2009;35:1281-5. (Impact factor 5.1) แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเปรมฤดี  ภูมิถาวร

สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม สำนักงานแพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 02-201-1394