You are here

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์สังคม

 

 

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์สังคม
 (Division of Social Pediatrics)

 

อาจารย์ นพ.โยเซฟ  ซื่อเพียรธรรม

วุฒิการศึกษา     อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

                          Master of Public Health University, USA  (Maternal and Child Health)

                          วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์

                          ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์
 

         1. ผศ.กรรณิการ์  ลิปตพัลลภ         ผู้ช่วยวิจัย
        2. นางวัชรา  อินโสม                    นักจิตวิทยา
        3. นางชุติมา  จิตรานนท์               นักสุขศึกษา
        4. นางภุมรี  คเชนทร์ไพศาล          ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

1.  ด้านงานบริการผู้ป่วย
     -  ให้การวินิจฉัยและรักษาโรค ในเด็กและวัยรุ่นทั้งโรคทั่วไปและที่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรม/พัฒนาการและออทิสซึ่ม
     -  ให้คำปรึกษาครอบครัวผู้ป่วย
     -  เยี่ยมบ้านและโรงเรียนคนไข้ เพื่อสังเกตพฤติกรรมและติดตามผลการรักษา
     -  ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสังคม เช่น ถูกทารุณกรรม
     -  ออกเยี่ยมชุมชน ให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

        ตารางเวลาการบริการผู้ป่วยในเวลาราชการ

                 ผู้ป่วยนอกทั่วไป วันจันทร์ 08.30-12.00 น.

                                         วันอังคาร 08.30-16.00 น. 

                                         วันพุธ 08.30-16.00 น.

                                         นัดตรวจที่ศูนย์วิจัยออทิสซึ่ม ชั้น3 ห้อง 303 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

2.  การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
                          -

3.  ด้านการวิจัย

        วิจัยแนวทางการรักษาเด็กกลุ่มอาการออทิสซึ่ม

       ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น3  ห้อง 303

       คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

       เลขที่ 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

       เบอร์หมายเลขโทรศัพท์  02 201 1771