You are here

 
ร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID-19 @Rama ฉบับที่ 41

“ร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID-19” ฉบับรวมข้อมูลสุขภาพ COVID-19 เริ่มกันที่ปัญหาภาวะน้ำหนักเกินมีผลต่อการเกิดโรค COVID-19 จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ต่อด้วยทำไมฉีดวัคซีน COVID-19 แ...

 
เลื่อนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 7-17 มิถุนายน 2564

 
ประกาศ เปิดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 7-30 มิถุนายน 2564 เข็มที่ 1 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมเท่านั้น เข็มที่ 2 แก่ผู้ที่มีนัดหมายเดิม

 
หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ

เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 
ขั้นตอนการรับบริการตรวจทางไกลโรงพยาบาลรามาธิบดี

กรณีได้รับใบเติมยาจากระบบตรวจทางไกล

 
ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตกรุ๊ป O

บริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน

Pages