ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ขอแจ้งงดการผ่าตัด และการตรวจผู้ป่วยนอก