สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา งดให้บริการชั่วคราวคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม)