งดให้บริการชั่วคราวหน่วยตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (BMD) พรีเมียมคลินิก นอกเวลาราชการ