You are here

เงินรางวัลค่าตีพิมพ์

การให้เงินรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล

เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย และการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับสากล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล ดังต่อไปนี้
  1. หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล พ.ศ. 2555
  2. ขั้นตอนสมัครรับเงินรางวัล
  3. แบบเสนอขอรับเงินรางวัล
  4. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของความมีส่วนร่วมในผลงานของผู้นิพนธ์ทุกท่าน และมีลายมือชื่อกำกับ รายละเอียดของความมีส่วนร่วมในงานวิชาการต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้เพื่อพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ภาษาไทย)
  5. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของความมีส่วนร่วมในผลงานของผู้นิพนธ์ทุกท่าน และมีลายมือชื่อกำกับ รายละเอียดของความมีส่วนร่วมในงานวิชาการต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้เพื่อพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
  6. ค่า Impact factor ของวารสาร คืออะไร ?
  7. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center)
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารงานวิจัย สำนักงานคณบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร.0-2201-1701 หรือ 0-2201-2416 โทรสาร 0-2201-2416
 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th