แผน ก แบบ ก2   หน่วยกิต
        หมวดวิชาบังคับ
  รมพธ๖๐๑
RAPA601
สัมมนาทางพยาธิวิทยาคลินิก
CLINICAL PATHOLOGY SEMINAR
       
  รมพธ๖๐๔
RAPA604
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพยาธิวิทยาคลินิก
RESEARCH METHODOLOGY IN CLINICAL PATHOLOGY
       
  รมพธ๖๐๖
RAPA606
การบริหารห้องปฏิบัติการ
LABORATORY ADMINISTRATION
       
  รมพธ๖๑๓
RAPA613
ความสัมพันธ์ของผลทางห้องปฏิบัติการกับข้อมูลทางคลินิก
LABORATORY AND CLINICAL DATA CORRELATION
       
  รมพธ๖๔๓
RAPA643
สารสนเทศทางยีโนม
GENOME INFORMATICS
       
  รมพธ๖๔๙
RAPA649
หลักการทางพยาธิวิทยาคลินิก ๑
PRINCIPLE IN CLINICAL PATHOLOGY I
       
  รมพธ๖๕๐
RAPA650
หลักการทางพยาธิวิทยาคลินิก ๒
PRINCIPLE IN CLINICAL PATHOLOGY II
       
  วทคร๕๐๐
SCID500
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
CELL AND MOLECULAR BIOLOGY
       
        หมวดวิชาเลือก
              รายวิชาเลือกทั่วไป
  รมพธ๖๐๓
RAPA603
การใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ
LABORATORY INSTRUMENTATION
       
  รมพธ๖๑๒
RAPA612
พยาธิวิทยาบูรณาการ
INTEGRATED PATHOLOGY
       
  รมพธ๖๓๙
RAPA639
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์เบื้องต้น
BASIC CELL CULTURE TECHNIQUES
       
              รายวิชาเลือกเฉพาะ
  รมพธ๖๑๕
RAPA615
หัวข้อเฉพาะทางจุลชีววิทยา
SPECIAL TOPICS IN MICROBIOLOGY
       
  รมพธ๖๑๖
RAPA616
การดื้อสารต้านจุลชีพ
ANTIMICROBIAL RESISTANCE
       
  รมพธ๖๑๗
RAPA617
มนุษย์พันธุศาสตร์
HUMAN GENETICS
       
  รมพธ๖๒๒
RAPA622
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของระบบต่อมไร้ท่อ
LABORATORY DIAGNOSIS IN ENDOCRINE SYSTEM
       
  รมพธ๖๒๓
RAPA623
พยาธิสภาพเม็ดเลือดแดงและความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง
RED CELL PATHOLOGY AND RELATED DISORDERS
       
  รมพธ๖๒๕
RAPA625
วิทยาการก้าวหน้าของระบบการแข็งตัวของเลือด
ADVANCED KNOWLEDGE IN COAGULATION
       
  รมพธ๖๓๑
RAPA631
หัวข้อเฉพาะทางภูมิคุ้มกันวิทยา
SPECIAL TOPICS IN IMMUNOLOGY
       
  รมพธ๖๔๒
RAPA642
การตรวจการเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อ
HISTOCOMPATIBILITY TEST
       
  รมพธ๖๔๔
RAPA644
หัวข้อเฉพาะทางเวชศาสตร์การบริการโลหิต
SPECIAL TOPICS IN TRANSFUSION MEDICINE
       
  รมพธ๖๔๕
RAPA645
หัวข้อเฉพาะทางโลหิตวิทยา
SPECIAL TOPICS IN HEMATOLOGY
       
  รมพธ๖๔๗
RAPA647
หัวข้อเฉพาะทางเคมีคลินิก
SPECIAL TOPICS IN CLINICAL CHEMISTRY
       
  รมพธ๖๔๘
RAPA648
การประเมินวิธีการทดสอบทางเคมีคลินิก: หลักการและวิธีปฏิบัติ
EVALUATION OF CLINICAL CHEMISTRY TESTING: CONCEPTS AND PRACTICES
       
  รมพธ๖๕๕
RAPA655
การตรวจทางห้องปฎิบัติการที่จุดดูแลผู้ป่วย
POINT OF CARE TESTING
       
  รมพธ๖๕๖
RAPA656
พื้นฐานแมสสเปกโตรเมทรีทางเคมีคลินิก
BASIC MASS SPECTROMETRY IN CLINICAL CHEMISTRY
       
  รมพธ๖๕๗
RAPA657
ปฏิบัติการกรณีศึกษาโรคติดเชื้อ
INFECTIOUS CASES: PRACTICAL APPROACH
       
  รมพธ๖๕๘
RAPA658
เทคนิคทางจุลชีววิทยาคลินิก
CLINICAL MICROBIOLOGY TECHNIQUES
       
  รมพธ๖๕๙
RAPA659
ไวรัสวิทยาคลินิก
CLINICAL VIROLOGY
       
  รมพธ๖๖๐
RAPA660
เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางไวรัสวิทยา
DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN VIROLOGY
       
  รมพธ๖๖๒
RAPA662
การตรวจทางห้องปฏิบัติการในมะเร็งโลหิตวิทยา
LABORATORY TESTING IN HEMATOLOGIC NEOPLASMS
       
  รมพธ๖๖๓
RAPA663
หลักการและการประยุกต์เทคนิคโฟลไซโตเมทรีทางการแพทย์
PRINCIPLE AND APPLICATION OF FLOW CYTOMETRY TECHNIQUES IN MEDICINE
       
  รมพธ๖๖๔
RAPA664
การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันวิทยา
DEVELOPMENT OF IMMUNODIAGNOSTIC TESTS
       
  รมพธ๖๖๕
RAPA665
หลักการทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล
PRINCIPLE IN PHARMACOGENOMICS AND PERSONALIZED MEDICINE
       
  รมพธ๖๖๖
RAPA666
หัวข้อเฉพาะทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล
SPECIAL TOPICS IN PHARMACOGENOMICS AND PERSONALIZED MEDICINE
       
  รมพธ๖๖๗
RAPA667
เทคนิคการวินิจฉัยตัวบ่งชี้ทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล
TECHNIQUES FOR DIAGNOSIS OF INDICATORS IN PHARMACOGENOMICS AND PERSONALIZED MEDICINE
       
  รมพธ๖๗๓
RAPA673
ทักษะทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก
LABORATORY SKILL IN CLINICAL CHEMISTRY
       
  รมพธ๖๗๔
RAPA674
ทักษะทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก
LABORATORY SKILL IN CLINICAL MICROBIOLOGY
       
  รมพธ๖๗๕
RAPA675
ทักษะทางห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
LABORATORY SKILL IN VIROLOGY
       
  รมพธ๖๗๖
RAPA676
ทักษะทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
LABORATORY SKILL IN HEMATOLOGY
       
  รมพธ๖๗๗
RAPA677
ทักษะทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์การบริการโลหิต
LABORATORY SKILL IN TRANSFUSION MEDICINE
       
  รมพธ๖๗๘
RAPA678
ทักษะทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา
LABORATORY SKILL IN IMMUNOLOGY
       
  รมพธ๖๗๙
RAPA679
ทักษะทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
LABORATORY SKILL IN TOXICOLOGY
       
  รมพธ๖๘๐
RAPA680
เทคนิคการวินิจฉัยทางพิษวิทยา
DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN TOXICOLOGY
       
  รมพธ๖๘๑
RAPA681
ทักษะทางห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล
LABORATORY SKILL IN PHARMACOGENOMICS AND PERSONALIZED MEDICINE
       
  รมพธ๖๘๒
RAPA682
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์การบริการโลหิต
LABORATORY TESTING IN TRANSFUSION MEDICINE
       
  รมพธ๖๘๓
RAPA683
การตรวจอัตโนมัติทางเวชศาสตร์การบริการโลหิตและการตรวจเนื้อเยื่อ
AUTOMATION IN TRANSFUSION MEDICINE AND HISTOCOMPATIBILITY TEST
       
  รมพธ๖๘๔
RAPA684
เทคนิคการวินิจฉัยทางมนุษย์พันธุศาสตร์
DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN HUMAN GENETICS
       
  รมพธ๖๘๕
RAPA685
หัวข้อเฉพาะทางนิติพันธุศาสตร์
SPECIAL TOPICS IN FORENSIC GENETICS
       
  รมพธ๖๘๖
RAPA686
หัวข้อเฉพาะทางพิษวิทยา
SPECIAL TOPICS IN TOXICOLOGY
       
  รมพธ๖๙๓
RAPA693
เซลล์พันธุศาสตร์ของมนุษย์
HUMAN CYTOGENETICS
       
  รมพย๖๔๑
RAPA641
วิทยาการก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การบริการโลหิต
ADVANCED KNOWLEDGE IN TRANSFUSION MEDICINE
       
        วิทยานิพนธ์
  รมพธ๖๙๘
RAPA698
วิทยานิพนธ์
THESIS
๑๒
       
        หมวดวิชาเลือก
              รายวิชาเลือกเฉพาะ
  รมพธ๖๖๑
RAPA661
หัวข้อเฉพาะทางไวรัสวิทยาการแพทย์
SPECIAL TOPICS IN MEDICAL VIROLOG
       

 

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th